VCI Modellen

09:51 tisdag 16 april 2019

Hatch & Schultz har tagit fram en modell som kallas för VCI modellen vars mål är att både analytisk och praktiskt, kunna bestämma och hantera samband mellan det organisationens ledning vill uppnå (visionen), det organisationens medarbetare vet och tror på (organisationskulturen) och hur organisationens externa intressenter uppfattar organisationen (image). Hatch & Schultz hävdar att framgångsrikt varumärkesbyggande grundas i ett strategiskt arbete med visionen, tar hänsyn till det organisatoriska beteendet vilket är organisationskulturen, och uppmärksammar och kommunicerar med de externa intressenterna om hur organisationen uppfattas vilket är företagets image (Gulbrandsen & Just, 2016:262f). Denna modell kan beskrivas som ett pussel där varje pusselbit är lika viktig för att tillsammans kunna bilda en helhet och ett starkt varumärke.
´

´
VCI modellen ur ”Strategizing Communication”.

Det kan vara problematiskt att upprätthålla ett starkt och hållbart varumärke över tid med tanke på att den omgivning som ett företag verkar i är under konstant förändring och med nya utmaningar. Ett företag som varit ett starkt varumärke under en längre tid och som ”still going strong” är IKEA. Företaget blev senast i april 2019, utsedd som Sveriges hållbaraste varumärke med Änglamark och Lantmännen på andra- och tredjeplats (Resumé, 2019). IKEA har alltid kännetecknats för dess starka företagskultur, vilket är en av delarna i denna VCI modell. En företagskultur skapas utifrån normer, värderingar och attityder och påverkar huruvida medarbetare trivs på företaget. Företagets kultur kan förändras och utvecklas över tid men kärnvärden brukar bestå, och kommer i de flesta fall från grundaren av bolaget vilket stämmer i IKEA’s fall (Företagande, 2019). Genom att IKEA har en stark företagskultur blir det enklare för högre ledning att styra medarbetarna till att uppfylla målen då alla anställda är väl införstådda med företagets vision och mål. I citat nedan presenteras IKEA’s vision:

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Det är medarbetarna som realiserar och gör denna vision till verklighet genom deras vardagliga arbete. Den sista komponenten i denna modell är image vilket är den spontana och nakna bild som allmänheten har om företaget. Denna bild kan skapas genom till exempel rykten, reklam, service och tidigare erfarenheter med företaget. Imagen som bildas runt varumärket går inte att kontrollera eller styra i någon riktning, och det ultimata förhållandet är att omvärlden uppfattar företaget precis som företaget vill uppfattas. Detta är också den del som jag anser är skörast då det kan gå snabbt att få en förändrad image, framförallt i dagens digitaliserade samhälle där åsikter och missnöje sprids som en löpeld i sociala medier. Svårigheten är som nämnt, att det inte är något företaget kan påverka i något avseende utan bygger på dess verkliga prestation och arbete. Sammanfattningsvis anser jag att IKEA har lyckats förena vision, företagskultur och image, och har därför en stark identitet och är därmed ett starkt varumärke. Har du något företag som dyker upp i dina tankar som lyckats förena denna VCI modell? Kommentera gärna!

Två IKEA medarbetare. Källa: Market.

 

Referenser

Företagande. 2019. 7 Grundstenar när du bygger en positiv företagskultur
https://www.foretagande.se/affarsutveckling/7-grundstenar-nar-du-bygger-en-positiv-foretagskultur
Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine Nørholm. (2016). Strategizing communication: theory and practice. 1. edition. [Frederiksberg]: Samfundslitteratur
IKEA. 2019. Vision och affärside
https://m2.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/about-us/vision-och-affaerside-pub565898d9
Resumé. 2019. Ranking: IKEA Sveriges mest hållbara varumärke
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/04/12/ranking-ikea-sveriges-mest-hallbara-varumarke/

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply